VEDTÆGTER

For den selvejende institution

Muslimernes Fællesråd

 

 • 1

Hjemsted og formål

Muslimernes Fællesråd er en selvejende uafhængig sammenslutning af muslimer i Danmark og har hjemsted i Københavns Kommune, Hovedstadsregionen.

Organisationen er stiftet søndag den 24. september 2006

Organisationens formål er:

 

 1. At forene muslimer i Danmark og fungere som fælles platform.

 

 1. At bidrage til aktivt medborgerskab, og arbejde for udbredelse af dialog og gensidig tolerance og respekt i det danske samfund og internationalt.

 

 1. At rådgive ministerier, myndigheder, medier, ngo’er og private institutioner vedrørende spørgsmål af principiel betydning for muslimer i Danmark.

 

 1. At varetage opgaver og initiere projekter, som kan fremme og sikre danske muslimers interesser såvel som forhold af almen gavnlighed for det danske samfund.

 

Organisationens mission er:

 • At sikre, at muslimske kvinder til enhver tid i offentligheden, deriblandt også i offentligt embede samt på undervisningsinstitutioner, vil kunne bære tørklæde.
 • At sikre, at det altid vil være tilladt at producere halal i Danmark, herunder foretage halal slagtning af dyr.
 • At sikre, at det altid vil være tilladt at omskære drenge under trygge, kliniske forhold.
 • At modvirke muslimsk stereotypisering i den danske offentlighed

 

 

 

 • 2

Organisationens drift

 1. Organisationens drift gennemføres ved organisationens indtægter, private tilskud, medlemsgebyrer og gaver.
 2. Bidrag til organisationen giver ikke ret til nogen del af organisationens formue eller til udbytte af nogen art.
 3. Et eventuelt overskud ved organisationens drift tilfalder organisationen og anvendes til tilvejebringelse af en kapital til imødegåelse af fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til organisationens bedste.

 

 • 3

Optagelse og medlemsforhold

Som medlem kan optages enhver person, som er fyldt 18 år, og som kan tiltræde Organisationens formålsparagraf. Personer under 18 år kan optages som juniormedlemmer uden stemmeret til generalforsamlingen og uden valgret til bestyrelsen.

Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til Organisationen.

 

Medlemskab er personligt, og ethvert medlem repræsenterer således kun sig selv, og aldrig nogen forening eller organisation eller institution.

 

Et medlems optagelse kan nægtes af bestyrelsen, når særlige grunde taler herfor, og når 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for afvisning af indmeldelse. Bestyrelsens afvisning af indmeldelse kan ikke ankes.

 

Stk 2

Organisationen registrerer følgende data for medlemmer:

Navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse, og evt. tillidsposter i Organisationen.

Ved udmeldelse af Organisationen slettes alle oplysninger

 

 

 • 4

Udmeldelse og eksklusion

Udmeldelse sker skriftligt ved henvendelse til Organisationen. Varsel er ufornødent.

 

Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, der har handlet til skade for Organisationen, eller som har handlet i modsætning til Organisationens formål, eller som ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab af Organisationen.

 

Beslutningen om eksklusion kan af medlemmet appelleres til næstkommende ordinære generalforsamling, som med 2/3 af de fremmødte stemmer træffer endelig afgørelse.

 

Medlemmer, der trods påkrav ikke betaler deres kontingent, kan ekskluderes af bestyrelsen.

 

 

 • 5

Kontingentet

Stk 1
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for hvert regnskabsår, som følger kalenderåret. For at bevare medlemskab, skal årets kontingent være fuldtud betalt til Organisationen inden årets udgang.

Kontingentet fastsættes til kr 120 årligt.

Ved indmeldelse betaler det nye medlem for alle de resterende måneder i indeværende år.

 

Stk 2

Enhver har ret til at give Organisationen donationer i form af gaver til Organisationen.

 

Når Organisationen har medlemmer nok, der godtgør dette, vil Organisationen ansøge om skattefradragsret i hht Ligningslovens §8A stk 3, således at gaver vil være fradragsberettigede på donors selvangivelse.

 

 

 • 6

Medlemsrettigheder og pligter

Medlemmer af Organisationen er forpligtede til ikke at handle til skade for Organisationens formål.

 

Medlemmer kan indgive forslag til bestyrelsesdagsordner, har stemmeret til generalforsamlingerne og ret til at indkalde til generalforsamlinger (se §9)

 

Medlemmer har ret til at stille til at opstille til valg af bestyrelse på den ordinære generalforsamling efter 6 måneders medlemskab af Organisationen.

 

 

 • 7

Bestyrelsens opgave og valg

Organisationens øverste ledelse varetages af en bestyrelse, hvis medlemmer vælges på Organisationens generalforsamling.

 

Bestyrelsens sammensættes af mindst 3 og højst 7 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Der vælges desuden 2 suppleanter.

 

Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, foretages suppleringsvalg på førstkommende generalforsamling. Hvis et bestyrelsesmedlem har haft mindst 50% fravær fra de ordinære bestyrelsesmøder indenfor et valgår, anses bestyrelsesmedlemmet for afgået i utide.

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter afholdt generalforsamling.

 

Efter generalforsamling 15. 02. 2020 kan kun medlemmer, som i en periode på mindst 6 måneder op til generalforsamlingen har været medlemmer af Organisationen, stille op til valg af bestyrelse.

 

Stk 2
Bestyrelsen varetager Organisationens tarv udadtil og indadtil.

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

Bestyrelsesmøde finder sted, når formanden finder det fornødent, eller når mindst to bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden mindst 10 dage før mødedato.

 

Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, som fremsendes til godkendelse til hele bestyrelsen umiddelbart efter bestyrelsesmødet.

 

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, men er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede. Ved stemmeenighed er formandens stemme udslagsgivende.
Der kan stemmes ved fuldmagt.

 

 

 • 8

Forretningsudvalg, sekretariat mm

Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg til at handle på bestyrelsens vegne i mindre sager, der ikke tåler udsættelse. Forretningsudvalgets dispositioner skal fremlægges bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde til godkendelse.

 

Bestyrelsen skal desuden oprette et sekretariat til varetagelsen af Organisationens daglige drift.

Sekretariatet kan nedsætte enkeltpersoner, arbejdsgrupper, arbejdsudvalg, ad-hoc udvalg og lignende arbejdsrelaterede enheder med særlige arbejdsopgaver. Sådanne grupper eller udvalg eller enkeltpersoner referer altid direkte til sekretariatet.

 

Sekretariatslederen referer til bestyrelsen.

 

 

 

 • 9

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er Organisationens øverste myndighed.

 

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt indenfor årets første 4 måneder.

 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov, og skal altid indkaldes, når mindst halvdelen af Organisationens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter krav til bestyrelsen om det med angivelse af grund. En sådan ekstraordinær medlemsindkaldt generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af den skriftlige begæring herom.

 

Stk 2
Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers varsel og indeholde dagsorden. Indkaldelsen kan ske gennem Organisationens digitale og/eller sociale medier.

 

Samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal Organisationens regnskab fremsendes, eller i særlige tilfælde indeholde en bekendtgørelse om, at regnskab fremlægges på selve generalforsamlingen samt begrundelse for dette.

 

Stk 3
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle Organisationens medlemmer, som er fyldt 18 år, og som har været medlem af Organisationen i mindst 3 efter hinanden følgende måneder. Dette gælder efter generalforsamling 15. 02. 2020. Stemmeberettigelse ved generalforsamlinger efter generalforsamling 15. 02. 2020 forudsætter personligt fremmøde. Der kan ikke afgives stemme gennem fuldmagt. Hver person har én stemme.

 

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

 

På den ordinære generalforsamlingen aflægger bestyrelsen beretning om Organisationens virke det forudgående år og fremlægger regnskab for det forløbne regnskabsår. Desuden vælges bestyrelsesmedlemmer i henhold til Organisationens vedtægter.

 

Forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen uden for den udsendte dagsorden skal være indsendt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen, og skal være udsendt til alle medlemmer senest 7 dage inden.

 

Stk 4
På generalforsamlingen kan kun træffes beslutning om forhold, der er optaget på dagsorden, eller som er indkommet som anført ovenfor, medmindre samtlige stemmeberettigede er til stede og tiltræder.

 

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

 

Afstemning skal finde sted skriftligt, såfremt blot et af de tilstedeværende medlemmer på generalforsamlingen ønsker det.

 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Regnskabsaflæggelse for det foregående år
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Godkendelse af budget
 8. Valg af formand (Vælges i lige år).
 9. Valg af næstformand (Vælges i ulige år).
 10. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer de 2 vælges i lige år og et vælges i ulige år
 11. Valg af suppleanter.
 12. Valg af revisorer
 13. Eventuelt

 

 

 

 • 10

Regnskab og formue

Organisationens regnskabsår følger kalenderåret.

 

Regnskab skal før den ordinære generalforsamling være revideret af statsautoriseret revisor.

 

Den af generalforsamlingen valgte interne revisor kan til enhver tid forlange indsigt i Organisationens regnskabsbilag og kassebeholdning og skal gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder i så henseende.

 

Stk 2
Intern revisor fungerer i hele valgperioden. Ved utidig udtræden af intern revisor, udpeger bestyrelsen en ny.

 

Kassereren har ansvar for Organisationens indtægter og udgifter, som er godkendt af bestyrelsen. Kasserer fører kassebog over Organisationens økonomi i en sådan form, at Organisationens øjeblikkelige økonomiske situation altid kan aflæses heri. Kasserer udarbejder også Organisationens regnskab.

 

 

 • 11

Tegning og hæftelse

Organisationen forpligtes udadtil ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer eller et bestyrelsesmedlem og Organisationens kasserer eller daglige leder. Det juridiske ansvar for Organisationens økonomi vil dog altid tilhøre bestyrelsen. Ved salg og pantsætning af ejendom tegnes Organisationen altid af den samlede bestyrelse.

 

Organisationens medlemmer hæfter ikke personligt for Organisationens påhvilede forpligtelser.

 

 

 • 12

Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kræver vedtagelse af forslag derom på generalforsamling med mindst 2/3 af afgivne stemmer. Undtaget derfra er Organisationens mission, som kan ændres løbende efter bestyrelsen og den daglige ledelses fælles beslutning derom.

 

 

 • 13

Opløsning

Til Organisationens oplæsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med samme formål med mindst to tredjedeles stemmeflertal blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til ny generalforsamling med samme formål, på hvilken opløsning af Organisationen kan finde sted med en majoritet af mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

 

Stk 2
Ved Organisationens opløsning forholdes foreningsformuen som følger: midlerne skal fordeles til andre organisationer i Danmark til fremme af samme eller lignende formål efter generalforsamlingens bestemmelse.

 

 

Således vedtaget på Organisationens generalforsamling i København den 15. 02. 2020

 

Ismael Brønk                                                Imran Munir

Amir Al-Rekabi                                               Safia Aoude

Abdul Wahid Pedersen

PDF underskrevet version

ArabicDanishEnglishGermanSomaliTurkishUrdu