Vedtægter

For den selvejende institution Muslimernes FællesRåd

§ 1: Hjemsted og formål

Muslimernes Fællesråd er en selvejende uafhængig sammenslutning af muslimske organisationer, foreninger, institutioner, centre m.v. i Danmark og har hjemsted i Københavns Kommune, Hovedstadsregionen. Organisationen er stiftet søndag den 24. september 2006
Organisationens formål er:
1. At forene muslimske organisationer i Danmark og fungere som fælles platform.
2. At bidrage til aktivt medborgerskab, og arbejde for udbredelse af dialog og gensidig tolerance og respekt i det danske samfund og internationalt.
3. At rådgive ministerier, myndigheder, medier, ngo’er og private institutioner vedrørende spørgsmål af principiel betydning for muslimer i Danmark.
4. At varetage opgaver og initiere projekter, som kan fremme og sikre danske muslimers interesser såvel som forhold af almen gavnlighed for det danske samfund.

§ 2: Organisationens drift

1. Organisationens drift gennemføres ved organisationens indtægter, private tilskud, medlemsgebyrer og gaver.
2. Bidrag til organisationen giver ikke ret til nogen del af organisationens formue eller til udbytte af nogen art.
3. Et eventuelt overskud ved organisationens drift tilfalder organisationen og anvendes til tilvejebringelse af en kapital til imødegåelse af fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til organisationens bedste.

§ 3: Medlemskab

1. Muslimske foreninger, centre, institutioner og lignende i Danmark kan blive medlemmer, for så vidt de tiltræder formålsparagraffen og bliver godkendt af siddende bestyrelse. Bestyrelsens beslutning kan ankes til generalforsamlingen. Foreninger, som ønsker optagelse, skal kunne fremvise vedtægter og medlemsregister.
2. Enhver forening, som har mindst 200 og op til 9.999 medlemmer og har været medlem af organisationen i mindst 12 måneder, kan opstille kandidater til bestyrelsen. Enhver forening, som har mindst 200 og op til 9.999 medlemmer, kan til enhver tid kun have et medlem i bestyrelsen. Eventuelle netværk af foreninger eller sammenslutninger af foreninger under fælles betegnelse eller ledelse, som har mindst 200 og op til 9.999 medlemmer kan til enhver tid kun have et medlem i bestyrelsen.
4. Sammenslutninger af foreninger med et samlet medlemsantal på over 10.000 medlemmer vil altid have en plads garanteret i bestyrelsen. Sammenslutninger af foreninger med et samlet medlemsantal på over 20.000 medlemmer vil blive sikret op til to pladser i bestyrelsen. Skulle disse forhold på noget tidspunkt afstedkomme, at mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer således udgøres af repræsentanter for sådanne store sammenslutninger, skal antallet af medlemmer i bestyrelsen straks øges med et sådant antal, at de medlemmer, der repræsenterer de store sammenslutninger samlet set udgør mindre end halvdelen af den samlede bestyrelse.
5. Enkeltpersoner kan ikke være medlem af organisationen. Der oprettes en støtteforening, i hvilken enkeltpersoner kan være medlem. Støtteforeningen kan indstille en kandidat til valg til bestyrelsen i organisationen, når den opnår et medlemstal på 200. Opnår støtteforeningen et medlemstal på 5.000 har den ret til at have et medlem i organisationens bestyrelse.

§ 4: Generalforsamling

1. Generalforsamlingen består af repræsentanter for organisationens medlemsforeninger. Enhver forening kan selv delegere en repræsentant fra sin midte. Kan den af foreningen delegerede ikke deltage, kan en anden fra foreningen deltage ved fremvisning af fuldmagt fra foreningen.
2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år på organisationen eller et andet sted i hjemstedskommunen inden udgangen af maj måned. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved opslag på organisationens hjemmeside samt ved besked til organisationens medlemmer (foreninger, institutioner m.v.) med mindst tre ugers varsel.
Indkaldelsen skal mindst indeholde følgende dagsorden:
a) Valg af dirigent & referent
b) Bestyrelsens beretning
c) Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab for organisationen
d) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
e) Valg af revisor
f) Indkomne forslag
g) Eventuelt
1. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling må være bestyrelsen i hænde senest en uge inden afholdelse af generalforsamling. Forslag bekendtgøres for medlemmerne via fortløbende opslag på organisationens hjemmeside.
2. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed – hvis det ønskes ved skriftlig afstemning – og generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal.
3. Der føres en protokol over det, der er vedtaget på generalforsamlingen. Protokollen underskrives af dirigenten.
4. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når mindst 50 % af medlemmerne skriftligt kræver det. Indkaldelsen sker som ved almindelig generalforsamling.
5. Beslutning om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, samt om organisationens nedlæggelse, kræver at mindst 2/3 af generalforsamlingen stemmer herfor.
6. Ændringer i vedtægterne kan kun ske efter vedtagelse på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 60 dages mellemrum til hvilke der kræves et fremmøde på mindst 50 %, og sådanne ændringer skal godtage med mindst to tredjedeles flertal.

§ 5: Bestyrelsens sammensætning

1. Bestyrelsen, som vælges af generalforsamlingen består af mindst 9 medlemmer. Generalforsamlingen vælger formand for bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig selv hurtigst muligt efter generalforsamlingen og senest inden for en uge med som minimum besættelse aposterne som næstformand, sekretær og kasserer.
2. Det tilstræbes, at bestyrelsen sammensættes med en ligelig repræsentation af mænd og kvinder, jvf. Ligestillingsloven.
3. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. På den årlige generalforsamling afgår halvdelen af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted. En del af stiftende bestyrelse sidder i en periode på tre år. Bestyrelsen træffer efter valg på stiftende generalforsamling selv beslutning om, hvem der går af efter to år, og hvem der går af efter tre år. Der vælges hvert andet år 2 suppleanter for bestyrelsen. Suppleanter forventes at deltage i bestyrelsesmøder men har ingen stemmeret.
4. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde opstille to personer som af bestyrelsen betragtes som gavnlige for foreningens virke til valg til bestyrelsen på lige fod med andre kandidater.
5. Organisationens daglige leder og andre ansatte ved organisationen kan ikke være medlemmeraf bestyrelsen. Organisationens daglige leder kan indkaldes til deltagelse i bestyrelsesmøder uden at have stemmeret.
6. Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager, hvori vedkommende eller dennes nærtstående har økonomisk eller personlig interesse i sagens udfald. I øvrigt er de almindelige regler for inhabilitet og tavshedspligt gældende for offentlig forvaltning, gældende for bestyrelsesmedlemmer.
7. Såfremt et bestyrelsesmedlem i valgperioden bliver generelt inhabil, kan vedkommende ikke længere være medlem af bestyrelsen, men skal udtræde. Et bestyrelsesmedlem kan kun erklæres generelt inhabil for så vidt der er absolut enighed blandt resten af bestyrelsens medlemmer om dette. En af suppleanterne indtræder for resten af valgperioden.
8. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige muslimer og bo i Danmark.
9. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for organisationens gæld, og kan ikke modtage honorar af organisationens midler.

§ 6: Bestyrelsens opgaver

1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af organisationen og er ansvarlig for atorganisationens økonomi og drift er i overensstemmelse med gældende lov.
2. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af medlemsgebyr.
3. Bestyrelsen ansætter og afskediger organisationens daglige leder og/eller andet fastansat personale.
4. Bestyrelsen skal sikre, at foreningen til enhver tid har mindst en talsperson. Denne kan vælges blandt bestyrelsens medlemmer eller kan af bestyrelsen udpeges blandt medlemsforeningernes medlemmer. Vælges talspersonen udenfor bestyrelsen, forventes det, at talspersonen deltager i bestyrelsens møder uden dog at have stemmeret. En talsperson, der ikke er medlem af bestyrelsen, kan ansættes på almindelige arbejdsmarkedsvilkår.
5. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes driftsregnskab og status for organisationen. Regnskabet skal revideres af statsautoriseret revisor.
6. Administrativt personale ved organisationen har altid ret til indsigt i budgetter, regnskaber, revisionsprotokoller og andre dokumenter, der er af betydning for bl.a. en vurdering af organisationens økonomi, og som er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan give retten til andre. Bestyrelsen kan fastsætte regler for retten til indsigt i organisationens forhold.
7. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden. Forretningsordenen optages som bilag til vedtægterne.

§ 7: Tegningsret

1. Prokura tildeles bestyrelsesformanden, næstformanden, kassereren, sekretæren og organisationens daglige leder. To af disse i forening kan udøve prokura. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura, jvf. § 7 stk. 1, pkt. 2 i lov om erhvervsdrivende virksomheder.
2. Til køb, salg og pantsætning eller andre dispositioner over organisationens faste ejendom, kræves underskrift af mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer.

§ 8: Nedlæggelse

1. Beslutning om organisationens nedlæggelse kan kun træffes i henhold til § 4, stk. 7.
2. Medlemmerne orienteres umiddelbart herefter om grundlaget herfor.
3. Ophører organisationen med sin drift, skal den nedlægges.
4. Det påhviler bestyrelsen at give medlemmer og alle relevante myndigheder meddelelse om organisationens nedlæggelse.
5. Det påhviler den siddende bestyrelse at fungere videre, indtil den økonomiske opgørelse af organisationens aktiver og passiver er gennemført efter gældende regler eller er overgået til behandling i skifteretten.
6. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af organisationens aktiver og for at den økonomiske opgørelse i anledning af organisationens nedlæggelse foretages efter gældende regler samt for at organisationens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægterne.
7. Overskydende midler anvendes til en organisation i Danmark med tilsvarende formål