Halal

Muslimernes Fællesråd foretager halalcertificering som beskrevet herunder.

Ved henvendelse fra virksomhed træffes i første omgang aftale om besøg på virksomheden. En til to repræsentanter fra MFR besøger virksomheden for dennes regning og ser hvilken type produktion, der er tale om. Er der tale om rent vegetabilske produkter, vil der, når det er konstateret, at der ikke tilsættes andet, kunne udstedes et certifikat på den givne produktion under de givne betingelser, forudsat at der ikke foretages nogen ændringer i produktionsform eller andet.

Er der ændringer i fremstillingen af det givne produkt – hvis der f.eks. tilsættes yderligere en ingrediens – vil halal-certificeringen ikke længere være gyldig. MFR forbeholder sig ret til – for den halal-certificerede virksomheds regning – at komme på et uanmeldt kontrolbesøg indenfor gyldighedsperioden af det givne certifikat. Oftest vil et besøg af denne art kun finde sted, dersom MFR har bestyrket formodning om, at der er sket væsentlige ændringer i forhold til den procedure, som er blevet godkendt.

En halal-certificering vil være gyldig for den samme type produktion af ikke-animalske produkter for tre år ad gangen under de ovenfor nævnte kriterier. En halal-certificering vil normalt kun udstedes til et bestemt produkt eller i visse tilfælde for virksomheden. Hvis virksomheden fremstiller flere forskellige produkter, vil hvert enkelt produkt oftest kræve en særskilt certificering. Prisen for en halal-certificering fremgår af listen herunder. Fornyelse af en virksomheds generelle halal-certifikat vil ofte kunne foregå uden besøg på virksomheden, med mindre MFR har bestyrket formodning om, at der er sket væsentlige ændringer i forhold til den procedure, som er blevet godkendt.

Ved halal-certificering af animalske produkter vil besøgsproceduren være den samme som ovenfor beskrevet. Det vil være en betingelse for halal-mærkning, at den slagter, som udfører selve slagtningen, er godkendt af MFR som kvalificeret til at udføre hvervet.

Ved hver produktion (ved hver forsendelse, der forberedes til eksport) skal der udfyldes en formular, som angiver mængde og type af vare samt produktionens LOT-nummer eller batch-nummer. En formular kan indeholde produktion under flere LOT-numre eller batch-numre. Denne formular skal underskrives på stedet af den slagter, som har udført slagtningen, hvorefter det kan påstemples hos MFR og dermed bliver certificeret. Er der tale om ikke-animalske produkter, skal den underskrives af produktionsleder eller lignende autoritet på virksomheden.

Påstempling foretages på MFR’s kontor. MFR forpligter sig til at sikre, at der på alle hverdage hele året er adgang til at få påstemplet / påtegnet halal-certifikater, således at ingen produktion bliver forsinket.

Produkter, der er godkendt hos MFR, må påtrykkes et stempel eller mærke, der godtgør, at dette produkt er godkendt og superviseret af MFR. MFR kan ligeledes levere labels, som kan påklistres produkterne.

For at undgå misbrug forbeholder MFR sig retten til at offentliggøre hvilke produkter og producenter, der har opnået halal-certificering. Hvis en producent ikke søger om regelmæssig fornyelse af halal-certificeringen, fjernes producenten og dennes produkt fra den offentlige oversigt.

MFRs medlemmer tæller blandt andet en række imamer af dansk og udenlandsk oprindelse, hvilket giver MFR specialiseret viden til vurdering af forskellige produktionstyper og udstedelse af halal-certifikater. MFR foretager halalcertificeringer til brug i Danmark og udlandet.

Yderligere råd om halal-certificering kan fås hos Imam Abdul Wahid Pedersen. Mail: awp@mfr.nu.