Generalforsamling 2016

Alle medlemmer af bestyrelsen og repræsentanter for MFRs medlemsforeninger inviteres hermed til MFRs årlige generalforsamling. Alle forventes at deltage.

Generalforsamlingen holdes søndag den 1. maj kl. 10-12 på Østerbro Privatskole, Rønnegade 5, 2100 Kbh. Ø. 

Dagsorden:

a) Valg af dirigent & referent
b) Bestyrelsens beretning
c) Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab for organisationen
d) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
e) Valg af revisor
f) Indkomne forslag
g) Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være bestyrelsen i hænde senest en uge inden afholdelse af generalforsamling, hvilket i år vil sige den 24. april. Forslag bekendtgøres fortløbende for medlemmerne via opslag på organisationens hjemmeside.

Evt. afbud bedes meddelt i god tid.